Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica Akt KPP w Łukowie

znajduje się w:

Zespole Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Łukowie
ul. Międzyrzecka 9, 21-400 Łuków
tel. (025) 797-62-29, fax (025) 797-62-44

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Łukowie: mgr Monika Wojciechowska

Podstawa prawna:

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują:

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107 z 2008 r. poz. 679)

-        Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008r nr 16, poz. 95)

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również następujące akty prawne:

-        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133 z 1997r. poz. 883 z późn. zm.)

-        Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005r, poz. 1631 z późn. zm.)

Zasób archiwalny:

*                   Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Łukowie posiada w swoim zasobie dokumentacją stanowiącą zespół archiwalny MO, powstały w latach 1959 – 1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

*                   Całość dokumentacji wytworzonej przez organy Milicji Obywatelskiej w Łukowie do 1954 r. przekazano – zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 63 z 2007 r. poz. 424 z późn. zm.) – do IPN w Lublinie.

Tryb udostępniania dokumentów:

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Międzyrzecka 9

21-400 Łuków

Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres korespondencyjny – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;

-        wskazanie materiałów archiwalnych lub określenie tematu, którego one dotyczą;

-        określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych;

-        proponowany sposób udostępnienia tychże materiałów;

-        tytuł uprawniający do uzyskania dostępu do informacji niejawnych – w przypadku akt zawierających informacje niejawne.

Udostępnienie akt następuje poprzez:

-        umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

-        przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

-        przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;

-        wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

Metryczka

Data publikacji 22.04.2009
Data modyfikacji 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Powiatowy Policji w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Józwik
do góry