Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Aktami  prawnymi regulującymi sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:

1.       ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).

2.       Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do Decyzji Nr 255/2005 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu  wykonywania  czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Lublinie i podległych jednostka organizacyjnych. 
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (25) 797 62 44. Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do Zespołu Prezydialnego  Komendanty Powiatowej Policji w Łukowie pod numer tel. (25) 797 62 56.

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godz. 8.00 -16.00
w poniedziałki w godz. 14.00-17.00

*           Komendant  Powiatowy Policji w Łukowie mł. insp. mgr Andrzej Panasz , tel.(25) 797 6216.


W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łukowie
tel. całodobowo (25) 797 6210

tel. alarmowy 997 lub 112

Metryczka

Data publikacji 22.04.2009
Data modyfikacji 09.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Powiatowy Policji w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Muszyński Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Dudzik
do góry