Skargi, wnioski i petycje - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi, wnioski i petycje

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi, wnioski i petycje

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  

1.  przez Komendanta Powiatowego Policji lub Jego zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania     7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

2.  przez komendantów komisariatów Policji w dni robocze w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30.   

        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 23), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, a także ustnie do protokołu.

         Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

         Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 

        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Głównego Policji. W przypadku braku właściwości KPP w Łukowie, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

listownie na adres:

                                        KOMENDA POWIATOWA POLICJI  w ŁUKOWIE

 ul. Międzyrzecka 9
 21-400 Łuków

- doręczyć osobiście – w Zespole Prezydialnym KPP w Łukowie, w godzinach 7.30 – 15.30

- faksem – na numer: +48 25 797 6244

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpp.lukow@lu.policja.gov.pl

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 22.04.2009
Data modyfikacji 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Józwik
do góry